Om verksamheten

Åldrar: 13–25

Vi välkomnar

  • Unga i åldern 13 till 26 år som bor i Stockholms län och utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.
  • Yrkesverksamma inom polis, socialtjänst, skola och fritid, hälso- och sjukvård samt ideellt verksamma som möter och arbetar med unga som lever med hedersnormer.

Det finns tu­sen­tals flic­kor och poj­kar i Stock­holms län som le­ver i en he­ders­kon­text. Myn­dig­he­ter­na i lä­net har va­rit över­ens om att unga som le­ver i en he­ders­kon­text be­hö­ver upp­märk­sam­mas och få myc­ket mer stöd. Ori­go är Sve­ri­ges förs­ta myn­dig­hets­ge­men­sam­ma re­surs­cent­rum som har fo­kus på ung­do­mar som le­ver i en he­ders­kon­text. Origo be­står av ett ar­betsteam med yr­kes­verk­sam­ma från ”oli­ka” myn­dig­he­ter som sam­ar­be­tar un­der ett och sam­ma tak. Ori­go är ett sam­ar­be­te mel­lan kom­mu­ner­na i Stock­holms län, Po­lis­myn­dig­he­ten i Stock­holms Län och Stock­holms läns lands­ting.

Ori­go be­står av

– ett vir­tu­ellt re­surs­cent­rum på nä­tet som rik­tar sig till bå­de unga och yr­kes­verk­sam­ma som ar­be­tar med ung­do­mar

– ett fy­siskt re­surs­cent­rum med lo­ka­ler i cen­tra­la Stock­holm där verksamheten tar emot ung­do­mar som vill kom­ma för att få stöd och råd­giv­ning.

På Origo finns: 1 verksamhetsledare, 3 kuratorer,1 polis, 1 barnmorska och 1 koordinator.

Till Ori­go kan även yr­kes­verk­sam­ma och fri­vi­li­ga ak­tö­rer vän­da sig, för att få kon­sul­ta­tivt stöd och väg­led­ning när de mö­ter ung­do­mar som le­ver i en he­ders­kon­text. Vi tyc­ker det är vik­tigt att sam­ar­be­ta med vux­na i ung­do­mar­nas närmil­jö, så vi kan hjäl­pas åt och stöd­ja dem i att han­te­ra sin livs­si­tu­a­tion.