Familjevåldsteam nordväst

Om verksamheten

Åldrar: 0–0

Familjevåldsteam Nordväst (FVT) är ett samverkansprojekt mellan sju kommuner i nordvästra Stockholm som har i uppdrag att samordna insatser och verksamheter som rör våld i nära relationer.

Fa­mil­je­våldsteam nord­väst är en verk­sam­het som vän­der sig till dig som:

•har svårt att hantera din ilska

•hamnar i konflikter i dina relationer som leder till hot- och/eller våldssituationer

•använder hot och/eller våld i dina relationer till närstående.

De­fi­ni­tio­nen av våld i nä­ra re­la­tion:

”Våld är var­je hand­ling rik­tad mot en an­nan per­son, som ge­nom att den­na hand­ling ska­dar, smär­tar, skräm­mer el­ler krän­ker, får den­na per­son att gö­ra nå­got mot sin vil­ja el­ler av­stå från att gö­ra nå­got som den vill” (Per Is­dal, Al­ter­na­tiv Till Våld).

Du ges möj­lig­het att för­stå dig själv bätt­re och hit­ta al­ter­na­tiv till vålds­hand­ling­ar.

Du blir lyssnad till och får hjälp att klarlägga dina problem.

Du får möjlighet att förändra tankar och handlingar som leder till hot och/eller våld i dina relationer.

Tillsammans hjälps vi åt att hitta alternativa handlingsmönster och strategier.

Kon­tak­ten med Fa­mil­je­våldsteam nord­väst är kost­nads­fri, inga jour­na­ler förs och ar­be­tet sker ut­i­från of­fent­lig­hets- och sek­re­tess­la­gen. Fa­mil­je­våldsteam nord­väst finns centralt i Sundbyberg.